search
PL DE

Ochrona Danych
Osobowych

Klauzula informacyjna dla klientówZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest „Paged-Sklejka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Morągu, ul. Mazurska 1, 14-300 Morąg, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000010478, posiadająca NIP: 7411378488, REGON: 510445569. Ze Spółką można kontaktować się bezpośrednio:
  • mailowo pod adresem poczty elektronicznej: [email protected];
  • telefonicznie pod numerem: +48 (89) 757 95 00;
  • na adres korespondencyjny: ul. Mazurska 1, 14-300 Morąg.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: [email protected]
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy.
 4. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w następujących celach:
  • w celu wykonania Umowy lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO);
  • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na „Paged-Sklejka” S.A. w związku z realizacją Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Klientem a „Paged-Sklejka” S.A. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług „Paged-Sklejka” S.A. w trakcie obowiązywania Umowy z Klientem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • badań poziomu satysfakcji Klienta ze świadczonych przez „Paged-Sklejka” S.A. usług i jej produktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • za zgodą wyrażoną przez Klienta, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przesyłania oferty handlowej lub kontaktów telefonicznych, przez „Paged-Sklejka” S.A. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach nie jest wymagane w celu zawarcia i wykonania Umowy.
 5. „Paged-Sklejka” S.A. może ujawnić dane osobowe Klienta podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi prawne w związku z wykonywaniem Umowy.
 6. „Paged-Sklejka” S.A. może również powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klienta:
  • dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz „Paged – Sklejka” S.A., w szczególności podmiotom świadczącym usługi: IT, księgowe,  obsługowe, sprzedażowe, agencyjne, pocztowe, kurierskie, drukarskie.

   Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, „Paged-Sklejka” S.A. wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Klienta przetwarzanych przez nich w imieniu „Paged – Sklejka” S.A.
 7. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi. W trakcie obowiązywania Umowy z Klientem jego dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług „Paged-Sklejka” S.A., badań poziomu satysfakcji Klienta ze świadczonych przez „Paged-Sklejka” S.A. usług i produktów. Będą przechowywane do czasu wniesienia przez Klienta ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby realizacji takich celów. Z kolei po zakończeniu obowiązywania Umowy z Klientem jego dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług „Paged-Sklejka” S.A. i będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Klienta. „Paged-Sklejka” S.A. pozostawi jednak imię, nazwisko oraz adres e-mail Klienta – wyłącznie dla uniknięcia ponownego wykorzystania danych osoby w celach objętych sprzeciwem lub objętych cofniętą zgodą.
 8. Klient ma prawo:
  • dostępu do treści swoich danych – na podstawie art. 15 RODO,
  • ich sprostowania – na podstawie art. 16 RODO,
  • ich usunięcia – na podstawie art. 17 RODO,
  • ograniczenia ich przetwarzania – na podstawie art. 18 RODO,
  • przenoszenia danych – na podstawie art. 20 RODO.
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług „Paged-Sklejka” S.A. w trakcie obowiązywania Umowy z Klientem, badań poziomu satysfakcji Klienta ze świadczonych przez „Paged-Sklejka” S.A. usług i produktów– Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby realizacji takiego celu.
 9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody (np. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług „Paged-Sklejka” S.A. po zakończeniu obowiązywania Umowy z Klientem) – Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: [email protected]
 11. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że „Paged-Sklejka” S.A. przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.Klauzula informacyjna dla kontrahentówZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:

 1. 1Administratorem danych osobowych Pana/Pani jest „Paged-Sklejka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Morągu, ul. Mazurska 1, 14-300 Morąg, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000010478, posiadająca NIP: 7411378488, REGON: 510445569. Ze Spółką można kontaktować się bezpośrednio:
  • mailowo pod adresem poczty elektronicznej: [email protected];
  • telefonicznie pod numerem: +48 (89) 757 95 00;
  • na adres korespondencyjny: ul. Mazurska 1, 14-300 Morąg.
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji oraz rozliczenia usługi  bądź umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO).
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi bądź umowy.
 4. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

  Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń.
 6. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
  • dostępu do treści swoich danych – na podstawie art. 15 RODO,
  • ich sprostowania – na podstawie art. 16 RODO,
  • ich usunięcia – na podstawie art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania – na podstawie art. 18 RODO,
  • przenoszenia danych – na podstawie art. 20 RODO,
  • prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – na podstawie art. 21 RODO,
 7. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: [email protected]
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.


This site uses cookies. Using the site means accepting to read and write to your browser's settings.